výtvarný odbor

VIDIEŤ ĎALEJ, VNÍMAŤ VIAC, PREŽÍVAŤ INTENZÍVNEJŠIE

Štúdium vo výtvarnom odbore prebieha vo viacerých celkoch. V najmenších študentoch sa snažíme podporovať ich vlastný výtvarný prejav, ktorý je osobitý a jedinečný. Postupne sa zoznamujú s kresliarskymi, maliarskymi, grafickými technikami, dekoratívnymi činnosťami a modelovaním. Zoznamujú sa s rôznymi médiami. Dbáme o to, aby sa naučili techniky správne využívať, médiá a materiály vhodne používať. Na týchto základoch potom štúdium pokračuje ďalej. Dieťa sa pomocou rôznych zadaní učí o kompozícii, vedome pracuje s bodom, líniou a plochou. Súbežne s týmto hlbšie preniká do významu farby, jej symboliky či jej psychologického pôsobenia.

V štarších ročníkoch sa upriamujeme na to, aby študent vedel slobodne výtvarne vyjadriť svoj názor. V tejto časti  štúdia sa stretáva s pojmami ako narácia, či abstrakcia. Rozširujeme jeho možnosti o médium fotografie, videa, počítačovej grafiky. Pracuje s rytmom, kombinuje techniky, využíva netradičné postupy, učí sa nájsť správnu mieru na vyjadrenie toho, čo výtvarne formuluje. Stretáva sa nielen s plošnými, ale aj priestorovými zadaniami. Nezabúdame ani na emocionálny rozvoj osobnosti. Učíme študentov kriticky myslieť, formujeme ich vkus a zmysel pre krásno. Neoddeliteľnou súčasťou výtvarného odboru sú dejiny umenia. Tie nám slúžia ako zdroj  inšpirácie a akási forma dejinného zrkadla. Na to, aby sme vedeli zhodnotiť súčasnosť, musíme poznať minulosť. Študenti sú tiež neustále konfrontovaný aj s aktuálnym umeleckým dianím prostredníctvom kníh, internetu, návštevami galérií, či výtvarných akcií.

Neskôr je už študent schopný vytvárať si svoj umelecký koncept. V tomto bode sa mení vzťah učiteľ-študent. Otvára sa cesta pre umelecký dialóg. To, že svoju prácu berieme ako poslanie, o tom svedčí aj množstvo našich absolventov prijatých na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania. A ešte na záver, ak sa aj vaše dieťa nerozhodne pre umeleckú kariéru, určite poznatky získané u nás zúročí v dnešnom rýchlom svete v podobe toho, že bude vidieť ďalej, vnímať viac, prežívať intenzívnejšie.

PEDAGÓGOVIA VÝTVARNÉHO ŠTÚDIA

Viliam Šulík

Peter Rafaj