príjemné

vzdelávanie

5 DÔVODOV PREČO SI VYBRAŤ PRÁVE ARS STUDIO

mladý, umelecky aktívny profesionálny tím pedagógov

uvoľnená a priateľská atmosféra

priestor pre vlastnú tvorivosť

úzka spolupráca medzi štúdiami ako inšpirácia pre umelecký rast študenta

flexibilita a ústretovosť v komunikácii škola - rodič - študent

DVA KRÁT DVA JE PÄŤ

Zmyslom umeleckého vzdelávania nie je len výchova umelcov, ale aj cesta k radosti z objavovania umeleckého sveta. Naša škola využíva skúsenosti zo svojej viac ako dvadsaťročnej existencie, počas ktorej sa neustále snaží zdokonaľovať a inovovať tradičný model vzdelávania. Ako škola plníme aj výchovnú funkciu, ktorej výsledkom je rozvoj empatie, emocionálneho prežívania, estetického cítenia, tvorivého myslenia, schopnosti alternatívneho riešenia problémov, formovanie umeleckého vkusu a získanie nového pohľadu na riešenie životných situácií. Ars studio ako škola akreditovaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky ponúka komplexné základné umelecké vzdelanie v piatich štúdiách. Školu úspešne reprezentuje niekoľko zoskupení: tanečná skupina Stanzi a N Dance Company, detský spevácky zbor Arrowroses a divadelný súbor DS Ars studio. O kvalite vzdelávania svedčí aj množstvo úspešných absolventov prijatých  na stredné a vysoké umelecké   školy,  vynikajúce výsledky na súťažiach a tiež záujem verejnosti o vystúpenia na kultúrnych podujatiach.

VAŠA SPOKOJNOSŤ NÁS POSÚVA ĎALEJ

Touto cestou by som sa chcela úprimne poďakovať a vyjadriť svoju spokojnosť s prácou a prístupom pedagógov na SZUŠ ARS STUDIO. Určite mi viacerí rodičia dajú za pravdu,že zaujať naše deti niečím zmyslu plným a pre nich užitočným aj do budúcna, je niekedy takmer nemožné.Keď aj sa dáky krúžok nájde, niekedy to stroskotá na vytrvalosti a strate záujmu. Moje 3 deti, ktoré navštevujú túto SZUŠ, tam už s radosťou chodia bezmála 6 rokov. Za túto dobu sa nesmierne zdokonalili v speve, v zručnostiach na ovládaní hudobných nástrojov, ktoré nie sú až také bežné. Emmka tento rok absolvuje hru na husliach, Nikolaj po absolvovaní hry na gitaru tento rok začal chodiť na bicie nástroje. Obaja chodia veľmi radi na výtvarnú výchovu už piatym rokom a úspešne reprezentujú SZUŠ aj v tanečnej oblasti. Opakovane sa zúčastňujú na majstrovstvách sveta v scénickom tanci v Chorvátsku,kde minulý rok obsadili 2.miesto. Zázrakom na krúžky sa tešia, nechcú zameniť hodiny za nečinnosť pri PC, pretože majú veľmi kamarátske vzťahy s vyučujúcimi, čo je tiež na túto dobu veľmi vzácne, a čo je nezanedbateľné, že majú zo svojej práce pocit úspechu a napredovania. Moja staršia dcéra Katka tento rok maturuje a úspešne absolvovala na tejto SZUŠ hru na klavír, spev a dramatický odbor. Moja vďaka patrí aj všetkým pedagógom, ktorí majú úžasnú trpezlivosť a veľmi priateľský prístup k našim, niekedy ťažko ovládateľným deťom, s ktorými sa vzájomne rešpektujú. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a všetkým zúčastneným prajem veľa zdravia, nadšenia a energie do ďalšieho obdobia.
Zuzana Zubková Mydlíkovárodič