príjemné

vzdelávanie

V tomto školskom roku prijímame aj vzdelávacie poukazy. Termín odovzdania je do 25. 9. 2023.

5 DÔVODOV PREČO SI VYBRAŤ PRÁVE ARS STUDIO

mladý, umelecky aktívny profesionálny tím pedagógov

uvoľnená a priateľská atmosféra

priestor pre vlastnú tvorivosť

úzka spolupráca medzi štúdiami ako inšpirácia pre umelecký rast študenta

flexibilita a ústretovosť v komunikácii škola - rodič - študent

DVA KRÁT DVA JE PÄŤ

Zmyslom umeleckého vzdelávania nie je len výchova umelcov, ale aj cesta k radosti z objavovania umeleckého sveta. Naša škola využíva skúsenosti zo svojej viac ako dvadsaťpäťročnej existencie, počas ktorej sa neustále snaží zdokonaľovať a inovovať
tradičný model vzdelávania. Ako škola plníme aj výchovnú funkciu, ktorej výsledkom je rozvoj empatie, emocionálneho prežívania, estetického cítenia, tvorivého myslenia, schopnosti alternatívneho riešenia problémov, formovanie umeleckého
vkusu a získanie nového pohľadu na riešenie životných situácií. Ars studio ako škola akreditovaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky ponúka komplexné základné umelecké vzdelanie v piatich štúdiách. O kvalite vzdelávania svedčí aj
množstvo úspešných absolventov prijatých na stredné a vysoké
umelecké školy, vynikajúce výsledky na súťažiach a tiež záujem verejnosti o vystúpenia na kultúrnych podujatiach.

VAŠA SPOKOJNOSŤ NÁS POSÚVA ĎALEJ