hudobné štúdio

EMPATIA, TVORIVOSŤ, SPOLUPRÁCA

Učenie sa hudbe znamená nielen mechanické ovládanie nástroja, či správne používanie hlasiviek. Znamená to i jedinečné narábanie s emóciami pri štúdiu diela a pri jeho interpretácii. Dôležité je vcítenie sa do zámeru skladateľa a zároveň obohatenie diela o niečo vlastné. Štúdium hudby znamená i tvorenie, rozvoj hudobného myslenia a príležitosť na sebarealizáciu. Hudobné vzdelanie je u nás možné rozvíjať v predmetoch: hra na klavíri, keyboarde, husliach, bicích nástrojoch, klasickej, elektrickej a basovej gitare, zobcovej a priečnej flaute, spev. Komorné zoskupenia a hudobné skupiny dávajú príležitosť pre hudobnú spoluprácu a rozvíjanie schopnosti vnímať nielen seba, ale i ostatných. V škole pôsobí hudobná skupina Ars rock, spevácky zbor Arrowroses a profesionálne vokálne zoskupenie Katars.

PEDAGÓGOVIA HUDOBNÉHO ŠTÚDIA

Peter Slamečka

Vyštudoval som Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, aprobácia hudobná výchova. Som pedagógom hry na klavíri a keyboarde.

 

Ľubica Michalicová

Vyštudovala som Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, odbor Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia. Som pedagóg divadelného štúdia a spevu.

Veronika Kačkovičová

Vyštudovala som UKF Nitra - Učiteľstvo akademických predmetov - hudobná výchova - nemecký jazyk, doktorandské štúdium - odborová didaktika - Didaktika hudby, kurzy: zbormajsterský kurz. Vyučujem hru na klavíri, hudobnú náuku, zborový spev a korepetujem.

Katarína Hlubovičová

Vyštudovala som Konzervatórium v Košiciach a Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch v odbore hra na flaute. Som absolventkou bakalárskeho štúdia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore Učiteľstvo hudobného umenia jednopredmetové a som študentkou magisterského štúdia Univerzity Komenského v odbore Učiteľstvo hudby jednoodborové, kurzy - medzinárodný kurz Orffovho Schulwerku, medzinárodné interpretačné kurzy flautovej hry v Rakúsku a v Nemecku. Vyučujem hru na zobcovej i priečnej flaute a prípravnú hudobnú výchovu.

 

Mária Rozkopálová

Vyštudovala som Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, v odbore hra na klavír, v triede Mgr. art Gabriely Drgoňovej. Som absolventkou magisterského štúdia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre       odbor Učiteľstvo hudobného umenia, kde som navštevoval klavírnu triedu Mgr. art. Martiny Čiefovej PhD. Vyučujem hru na klavíri a komornú hru.

 

Peter Torák

Vyštudoval som Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Vyučujem hru na husliach, gitare a cimbale. Som vedúci strunového a sláčikového oddelenia.

 

Karol Brnka

Vyštudoval som štástne konzervatórium v Bratislave, hra na bicie nástroje u prof.Mariána Zajačeka, Janáčkovu akadémiu muzických umení (JAMU) v Brne hra na bicie nástroje a Magisterské štúdium kulturológia na UKF v Nitre. Vyučujem hru na bicie nástroje.

 

Martin Laca

 

 

Jozef Madola

Vyštudoval som Univerzitu Komenského odbor Hudobná veda. Vyučujem basovú gitaru, kontrabas a hudobnú teóriu.

 

Gabriel Döme

Vyštudoval som Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch v odbore hry na klavíri . Som absolvent magisterského štúdia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore Učiteľstvo hudobného umenia jednopredmetové, kde som navštevoval klavírnu triedu doc. Mgr. art. Aleny Kručayovej PhD. Vyučujem hru na klavíri a korepetujem.

 

Štefan Haládik

Vyštudoval som hru na klasickej gitare, to je tá s nylonovými strunami - španielka, ale dobrý vzťah mám aj ku gitare elektrickej a takzvanej akustickej - to sú tie so strunami kovovými. Rád si zahrám na všetkých ale najčastejšie na tej klasickej, predsa len španielky majú svoje čaro. Venujem sa aj muzikoterapii, čo je tiež zaujímavá a obohacujúca práca.  Kvôli tomu sa naďalej hudobne vzdelávam. Vo voľnom čase hrávam hudbu k nemým filmom, alebo v duu so speváčkou, alebo robím koncerty relaxačnej hudby, alebo hrám v divadelnom predstavení, alebo  improvizujem s kamarátmi, alebo pripravujem nejaké vegetariánske jedlo, alebo si len tak čítam s kocúrom a psíkom po boku, alebo vybehnem za humno do prírody s kocúrom a psíkom po boku, alebo aj ...