divadelný odbor

DIVADLO ROZVÍJA PREDOVŠETKÝM OSOBNOSŤ DIEŤAŤA

Dramatická rola a jej stvárnenie prináša študentom sebapoznanie, uvoľnenie, schopnosť empatie, rozvoj komunikačných schopností, radosť z pohybu, tanca a spevu. Otvára svet fantázie a predstavivosti. Divadelné štúdio využíva metódy a prostriedky tvorivej dramatiky. Cez dramatickú hru, improvizáciu a pohybové etudy sa prepracovávame ku konkrétnemu divadelnému útvaru. Ten prezentujeme na rôznych súťažiach, podujatiach a pre verejnosť. Neoddeliteľnou súčasťou tohto štúdia je aj práca so slovom a rečou - umelecký prednes. Medzi naše divadelné súbory patrí DS Ars Studio, ktorý úspešne reprezentuje školu na regionálnych a krajských súťažiach.

PEDAGÓGOVIA DIVADELNÉHO ŠTÚDIA

Ľubica Šulíková